İçeriğe geç

Canim Karim

Kategori: Genel

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Canim Karim
Merhaba Sevgili hikaye dost ve okurlar? bir k?s?m kat?lanlar?n yalan yada yanl?? baz?lar?n?n gerçekten ya?ad?klar?n? anlatarak payla??p okuyanlar?n kendince yorumlayarak tatmin oldu?u ve kendinden bir?eyler buldu?u, farkl? fanteziler kurup ya?ayan,
Bekar erkeklerin günlerce hayal ederek otuzbir çekip rahatlarken bekar ve yaln?z k?zlar?n okurken sulanan tazecik amc?klar?n? ok?ayarak kendilerininde hikayenin içinde oldu?unu dü?ünerek orgazm olan ve beni böyle sikecek bir kocam olacak m? diyerek dü?ünen, cinsel ya?am?nda kar?lar? so?uk veya tabular? oldu?u halde buna ra?men kaçamak yapma ?ans? ve becerisi az veya hiç olmayan istek ve arzular? yüksek tavan yapm?? gizli ?ekilde okuyarak otuzbir çekerek yada isteksiz kar?lar?n? sikerken kendilerini hikayelerdeki adamlar?n yerine koyarak siki?en biçare evli erkeklerin
kocas? isteksiz yada iktidars?z olan veya erken bo?alan orgazm? ya?ayamayan i?yerinde yada sokaktaki erkeklerde gözü olan kocas?n? aldatmak isteyipte o cesareti kendisinde bulamayan ke?ke kocamda beni böyle sikebilse diyerek iç geçiren içinde f?rt?nalar kopan evli bayanlar?n da okudu?unu dü?ündü?üm bu güzel siteye bende bir ya?anm??l?k hikayemi göndermek istedim umar?m okuyunca be?enirsiniz.
Benim ad?m Ekrem,ergenlik döneminden ba?layarak bugüne kadar diyebilirim ki hayat?m?n merkezinde her zaman seks ve kad?nlara kar?? bir dü?künlü?üm var yapt???m her ?eyde dü?ündü?üm hemen her konuda ön planda oldu o yüzden ben cinsel konulara dü?künümdür her zaman seks üzerine porno yada erotik filmler izlemeyi ayn? zamanda da izlediklerimden ho?uma giden ve dikkatimi çeken pozisyonlar? veya ilginç ?eyleri uygulayarak denemeyi severim
örne?in kar?m?n amc???n? yalarken arada bir üfleyerek so?utup tekrar yalamay? film izlerken ö?rendim ve kar?m?n gerçekten de çok zevk ald???n? gördüm cinsel içerikli yay?nlar? ve kitaplar? f?rsat buldukça okurum ve ?unu rahatl?kla söyleyebilirim ki bo?anmalar?n en büyük nedeninin ki?ilerin yatakta uyumsuzluk sorunu oldu?udur.
Kar?m?n ad? Funda gününü evde geçirir kom?u diyaloglar? iyi olan tv deki kad?n ve magazin programlar?n? bunun yan?nda her sabah ebru ile plates serisini kaç?rmayan, evine ba?l? ve kocas?n? seven tam bir ev kad?n?d?r.
?kimizde hem ayn? ya? hemde ayn? boylarday?z 38 ya??nda ve 1,64 cm boylar?nday?z, e?imle erken ya?larda evlendik kendisi genel görünümüyle tam bir anadolu kad?n?d?r, ama zamanla istanbul a ayak uydurmu? d??ar?da kapal? giyinen mütevazi bir han?md?r yani bal?k etli denilen kriterlere uygun yatakta ise genel olarak ben istemem ama yan cebime koy diyen tiplerdendir ama sevi?meye ba?lay?nca co?an benim yara??ma resmen a??k olan ve birlikte bo?almaktan çok zevk alan birisidir.Vücudu güzel harika yuvarlak hatlar? sert ve hafif d??ar?ya ç?k?k kalçalar? olan çocuk do?urmu? olmas?na ra?men hiçte sark?k olmayan diri ve toplu gö?üsleri hafif etli dudaklar? ile insan?n ba??n? döndüren bir türk kad?n?d?r
Benim sikim sola do?ru biraz e?ik d??tan 16 iç taraf?ndan ölçünce 14 cm biraz kal?nca kafas? sivri mantar gibi ve fazla damarl? olmayan kadife gibi tam yalamal?k bir yara??m var.
önce kar?m?n yatakta yapmam? isterdi?i ve sevdi?i ?eylerden bahsedeyim avucumu dolduran etli, ve kal??n dudakl? amc???n? uzun süre yalatmaya bay?l?r am?n? yalat?rken 69 pozisyonuna geçerek yara??m? köküne kadar a?z?na almaya gayret eder ve bundan çok zevk al?r
Kar?m evde her zaman etek giyer bazen d??ar?ya veya pazara falan giderken kot ama giyincede tam götüne oturur ben etek giymesini daha çok seviyorum hele alt?na külot giymedi?i zaman kalças?n?n sert ve yuvarlak olu?undan dolay? yürürken her ad?m at???nda titremesi beni çok tahrik eder onun için bende devaml? olarak kar?ma etek al?r?m ben her zaman kar?m?n tanga giymesini istiyorum ve onun için farkl? renklerde birçok tanga ald?m ama e?im gönlüm olsun diye sadece yata?a girerken giyer çünki tangan?n götünün aras?na girince ka??nd???n? ve götünü tahri? etmesini istemedi?ini söylüyordu.
Cinselli?imizi genel olarak yatak odam?zda ya??yoruz mutfak yada banyoda veya kanepede seks yapam?yoruz aç?kças? çocuklardan dolay? pek rahat edemiyoruz ayr?ca yatakta daha rahat ve özgürce her pozisyonu deneyip yapabiliyoruz çünki yatak odam?z evimizin en arkadaki odas? ve d??ar?ya pek sesimiz duyulmuyor.Kar?mla birlikte yata??m?zda laptoptan porno filmler izlemeyi ve daha sonrada siki?meyi çok seviyoruz.Ama benim için daha da önemli olan ?ey film izlerken yara??m? kar?m?n eline vererek filmdeki hangi pozisyonlara tepki verdi?ini sikimi s?kmas?ndan ve yalamas?ndan daha iyi anl?yorum ve ona göre hareket ediyorum genelde kar?m siki k?ll? erkekleri ve amc??? çok k?ll? bayanlar? be?enmiyor, bense yeni tra? edilmi? ve üzerinde ?ekil yada harf yap?lm?? amc?klar? çok seviyorum e?im düz ve kal?n yarakl? birazda yap?l? erkekleri izlemeye bay?l?r onlar? izlerken daha bir dikkat eder, benimk**e yarak m? adam?n yara??na bak dedi?imde a?k?m senin yara??n bana yetiyor ba?ka yarak istemiyorum diyor ama sikimi daha bir i?tahla yal?yordu.Bazen iki erkek bir kad?n? sikerken ne kadar ?ansl? bir kad?n iki yarrak aras?nda istedi?ini yal?yor istedi?ini içine al?yor dedim tepkisini ölçmek için ama pek oral? olmad?, özellikle iri erkeklerin önlerine diz çökerek yaraklar?n? yalayan ç?t?r k?zlar? sikmesini ikimizde seyretmekten çok zevk al?yoruz ama kar?m erkeklerin k?zlar?n suratlar?na bo?ald?ktan sonra k?zlar?n dölleri yalayarak yutmalar?ndan pek ho?lanm?yor.O kadar ?srar etmeme ra?men sadece bir kere o da ayba??s? oldu?unda beni yalayarak ve ok?ayarak bo?altt? ve sadece tad?n? merak etti?i için ben bo?al?rken dilinin ucuyla yalad? ve hemen tükürdü a?k?m dölün ne kadar tuzlu diyerek tepki verdi .Ama ben her f?rsat?n? buldu?umda a?z?na bo?alamay?nca yüzüne att?r?yorum her ne kadar istemesede. Ben, iri yar? zenci adamlar?n küçük ve ç?t?r asyal? k?zlar? am?ndan ve götünden sikerken yara??n irili?ine ve kal?nl???na dayanamayarak ba??ran k?zlar?n sesini çok seviyorum.
Birlikte film izlerken kar?m?n am? öyle sulan?yor ki hemen bacaklar?n?n aras?nagirer ve sulanan amc???n? yalar?m ne zaman ki amc???n? yüzüme do?ru bast?rmaya ba?lad???nda üzerine ç?k?p yara??m? am?na köküne kadar sokar?m ve beklerim ta ki inleyerek hadi a?k?m kar?n?n amc???na daya yara??n? sik beni doldur döllerini içime geliyorum art?k dayanam?yorum diyerek ve inleyerek gürül gürül birlikte bo?al?rd?k.
Dün gece her zaman yapt???m?z gibi dudaklar?ndan öpüp emerek boynunu yalad?m kulak memelerini de emdikten sonra yava?ça memelerini avuçlayarak s?kt?m ve dü?me gibi irile?en uçlar?n? birle?tirerek a?z?ma ald?m dilimle epey bir süre yalad?m ve a?a??ya do?ru karn?na ve göbek deli?ine kadar yalayarak indim bu arada elimle amc???n?n üzerine bask? yapmaya ba?lay?nca kar?m k?s?k bir sesle inleyerek haydi demeye ba?lad? ama bunun çok uzun sürece?ini iyi biliyordu,biraz daha inerek çok tatl? bir görüntüsü olan küçük V harfi ?eklinde yeni tra? etti?im am?n?n üst ve etli k?sm?n? emerek yalarken bir yandan da parma??m? b?z?r?n?n üstüne bast?rarak ok?amaya ba?lad?m.Kar?m?n amc???n?n kokusu öyle güzel ki içim bir ho? oluyordu yalad?kça yalayas?m geliyordu b?z?r?n? iki parma??mla s?k??t?rarak ok?ay?nca sani minyatür bir sik gibi oldu parmaklar?m?n aras?ndakalças?n? k?v?rmaya ve yukar? kald?r?p amc???n?n içine dilimi sokup yalamam? istiyor gibi k?vran?yordu bende amc???n?n etli dudaklar?ndan ?s?rarak am?n?n deli?ine kadar gelip dilimi iyice sulanan bal kutusuna soktum ve dilimin ucuyla G noktas?n? ok?ayarak yalarken bir parma??m?da götünün deli?ine bast?rarak içine soktum dilimle ve parma??mla sikiyordum kar?m? oda derin nefes alarak inliyordu amc???ndan resmen sular? ak?yor ve a?z?ma giriyordu eliyle amc???n?n dudaklar?n? y?rtacak gibi aç?yordu bu arada dilimi amc???ndan ç?kararak üfledim bu onun en çok ho?una giden ?eylerden biriydi bir kaç kez yapt?ktan sonra kocam benim ye beni am?m da götümde senin istedi?in gibi sik beni doyur beni sik kar?n? diye hayk?r?yordu art?k amc??? iyice k?vama gelmi?ti ve ben do?rulup yara??m? önce a?z?na verip sikimin hepsini sokarak kadar bir kaç kez gidip geldikten sonra memelerine vura vura s?vazlad?m sikimi aras?na koyup iki elimle memelerini s?karak aras?ndan sikmeye ba?lad?m arada bir sikimin kafas?n? a?z?na sokup ?slatarak kayganla?t?r?p tekrar sikiyordum yara??m? a?z?na verip onun gözlerinin içine bakarak kar?m?n amc???n? ve a?z?n? sikmek benim en büyük hobimdi ve kar?m bunu bildi?i için porno y?ld?zlar? gibi inleyerek sikimi yalarken bayg?n ?ekilde gözlerimin içine bakarak inlerdi.
Bir süre memelerini ve a?z?ndan siktikten sonra bacaklar?n?n aras?na girip dizlerinden bast?rarak iyice amc???n? ortaya ç?kard?m yara??m?n ucunu göt deli?inden b?z?r?na kadar a?a?? yukar? bir kaç kez sürttüm, kar?m sikimi eline al?p am?n?n deli?ine getirdi ve sok art?k kocac???m am?m yan?yor içimi doldur yara??nla sik beni diyerek adeta yalvar?yordu onun bu hali beni daha da azd?rd? ve ?lap diye amc???n?n dibine kadar soktum yara??m? sonra ucuna kadar çekip tekrar dipleyerek on dakika kadar aheste ?ekilde siktim bu arada dudaklar?n? yalay?p birbirimizin dillerini emerken a?z?m?z?n sular? birbirine kar??arak harika bir tat al?yorduk birlikte, kar?m dudaklar?n?n kenarlar?n? yalamam? çok sever biraz fazla uzat?ncada dayanamay?p benim dilimi emerdi, son bir hamle yap?p sikimi am?n?n dibine kadar soktum ve beklemeye ba?lad?m s?rayla önce e?im amc???n? s?k?yor sonra ben sikimi s?karak amc???n?n en derin yerinde birbirimizi hissederek bu zevki birlikte ya?ay?p birlikte bulutlar?n üzerine daha bo?almadan ç?k?yorduk, ikimizde uyumlu olunca hiç bitmesini istemiyorduk , üzerinden yava?ça kalkarak kar?m? ters çevirdim ve arkas?ndan sikimi bacaklar?n?n aras?na koyarak üzerine uzand?m.Yara??m am?na paralel olarak amc???n? kapatm??t?
Bir süre s?rt?n? yalad?m boynunu ve kulak memelerini yalarken a?k?m nerenden sikimi içine almak istiyorsun diye sordum, kocac???m önce am?mdan sik beni lütfen içime bo?al götümden yara??n? istemiyorum bu gece ne olursun götümden sikme diyince tamam a?k?m diyerek baca??n? dizinden bükerek iyice karn?na do?ru yukar?ya kayd?r?p arkas?ndan amc???n? ve götünü tekrar yalad?m sonra bende ayn? pozisyonu alarak üzerine uzan?rken yara??m? kar?m?n istedi?i gibi amc???na soktum oda kalças?n? biraz yukar? kald?rarak götünü kuca??ma yerle?tirip ta?aklar?m?n amc???na vurarak ses ç?karmas?n? duydukça inliyordu ve içine bo?al?ncaya kadar siktim , döllerim içine öyle tayzikli geldi ki amc???ndan d??ar? akmaya ba?lay?nca kar?m sok kocac???m sikini am?ma gir en derin yerime bo?al diye inliyordu ve titreyerek birlikte bo?ald?k.Kocac???m seni çok seviyorum sana söz veriyorum di?er sevi?memizde senin istedi?in gibi götümden yara??n? içime alaca??m ve sikip içime bo?alacaks?n a?k?m dedikten sonra birbirimize sar?larak uyuduk.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

kurtköy escort bahçelievler escort içmeler escort mecidiyeköy escort izmir escort izmir escort izmir escort muğla escort ankara escort ensest hikayeler ankara escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti gaziantep escort erotik film izle gaziantep escort eryaman escort bakırköy escort beylikdüzü escort ankara escort bayan taksim escort çankaya escort kayseri escort pendik escort kocaeli escort kocaeli escort etimesgut escort otele gelen escort kocaeli esgort şişli escort mecidiyeköy escort şişli escort Ankara escort bayan Ankara Escort Ankara Escort Rus Escort Eryaman Escort Etlik Escort Sincan Escort Çankaya Escort istanbul escort mersin escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort bahis siteleri canlı bahis canlı bahis canlı bahis bahis siteleri bahis siteleri